หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

24-01-2561 แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด KPI Template

22-01-2561 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17-01-2561 หนี้ค่าสาธารณุปโภคค้างชำระ ของหน่วยงานใน ตร. ปี 2560

21-12-2560 ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14-12-2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

14-12-2560 ประกาศ ส่วนตรวจสอบคดีอุทธรณ์และฏีกา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

08-12-2560 ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์

08-12-2560 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

01-12-2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิด 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน

หลักสูตรการเงินงบประมาณ, หลักสูตรการสงกำลังบำรุง, หลักสูตรการจราจร และหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล ปีงบ 61

ารจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

อกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2560 การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี

แบบฟอร์มควบคุมภายใน 2560

ประกาศกองคดีอาญา เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญและสำนวนการสอบสวน กองคดีอาญา

แบบฟอร์มรายงานหนี้ค่าสาธารณูปโภค ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.60 (ใหม่)

แบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายและคดี

13-06-60 การประชุมมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา และรายงานตัวข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559

14-02-60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ สถานที่ทำการสำนักงานกฎหมายและคดี บริเวณชั้น 14 - 16 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30-03-60 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 60 

 28-11-59 แบบฟอร์ม สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

25-11-59 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

26-10-59 ประกาศกองคดีปกครองและคดีแพ่ง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

05-08-59 ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการที่ชำรุดใช้การไม่ได้ [อฎ.]

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

10-03-59 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กมค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2559

8-02-59 ประกาศสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด

02-11-58 แบบฟอร์ม สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

27-10-58 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายการบริหารราชการ ตร. (พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 3 คัน

01-09-58 ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 8 รายการ

24-08-58 แผนปฎิบัติราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง 21 ก.ค.58)

10-08-58 [คด.] ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

30-07-58 [คด.] ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

28-07-58 [กม.] การขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด และเสื่อมสภาพ

17-07-58 [คด.] ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

07-07-58 แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

03-07-58 ตัวชี้วัดของหน่วยงาน มิติภายนอก + มิติภายใน

03-07-58 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558

24-06-58 [คด.] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ

24-12-57 ฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กมค. ปี พ.ศ. 2558

19-11-57 ประกาศ ส่วนตรวจสอบคดีอุทธรณ์และฎีกา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

18-11-57-ประกาศ กองคดีอาญา เรื่อง ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 4 คัน

11-11-57 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

         ดาวน์โหลดประกาศ [ หน้า1 ] [ หน้า6 ]

06-10-57 แบบฟอร์มการควบคุมภายใน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2558

29-09-57 คู่มือการตรวจสมรรถภาพ (ฉบับสมบูรณ์)

19-09-57 แบบฟอร์มรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255..

03-09-57 แผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินสู่ความยั่งยืน ขั้นที่ 1

01-09-57 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานกฎหมายและคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

25-08-57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

31-07-57 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสำนวนคดีอาญาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗

วิธีการป้องกันปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

25-06-14 แนวทางการรายงานผล ตัวชี้วัด กมค.

13-06-14 แผนไอทีฉุกเฉิน กมค. ปีงบประมาณ 2557

07-05-14 speexx : สรุปความก้าวหน้าโครงการ e-Learning ภาษาอังกฤษ

11-04-14 ประกาศ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการขายทอดตลาดสิ่งของหลวงชำรุด

31-03-14 แนวทางการขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2557 ฯ

28-03-14 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์มเชิดชูเกียรติ 57

24-02-14 ประกาศกองคดีอาญา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน

13-02-14 ประกาศกองคดีอาญา เรื่อง การสอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน 

31-01-14 ประกาศกองคดีอาญา เรื่อง ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน

29-01-14 แผนปฏิบัติราชการฯ กมค. พ.ศ.2557

29-01-14 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ 57

3-01-14 ประกาศกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

ผู้บัญชาการ

ผบช.กมค.

แก้ไขปัญหาคอมฯเบื้องต้น

สถิติการเข้าชม

189286
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
46
143
577
187895
1486
3904
189286

Your IP: 54.82.10.219
Server Time: 2018-12-13 04:34:00