Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประวัติหน่วยงาน

 

ประวัติสำนักงานกฎหมายและคดี

 

 

   สำนักงานกฎหมายและคดี หรือชื่อเดิม สำนักงานกฎหมายและสอบสวน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการ เพื่อกระจายอำนาจหน้าที่ไปยังกองบัญชาการมากขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ จึงมีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก่อตั้ง
สำนักงานกฎหมายและสอบสวน (กมส.)ขึ้น โดยมีหน่วยงานในสังกัดแบ่งเป็น ๔ กองบังคับการ และ ๑ กองกำกับการ ได้แก่ กองนิติการ กองคดีอาญา กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และฝ่ายอำนวยการ

          ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้น โดยยกเลิก พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ เดิม แล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่ โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.) โดยตั้งเป็นกองบัญชาการ โดยมีหน่วยงานในสังกัด แบ่งเป็น ๔ กองบังคับการ ๑ ส่วน และ ๑ กองกำกับการ ได้แก่ กองกฎหมาย (กองนิติการเดิม) กองคดีอาญา กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา และฝ่ายอำนวยการ

          ความรับผิดชอบหลักของสำนักงานกฎหมายและคดี ตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒   มีดังนี้ 

๑.เป็นฝ่ายอำนวยการในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกฎหมายและคดีหน่วยงานในสังกัด

          ๒. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

         ๓.ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

          ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

          ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย